Βιβλία

Γεροδήμος, Β. (2013). Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων. www.exerciseforhealth.gr/uploads/Book.pdf.

 

Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις

 • Gerodimos V., Karatrantou K., Psychou D., Vasilopoulou T., & Zafeiridis A. (2017). Static and dynamic handgrip strength endurance: Test-retest reproducibility. Journal of Hand Surgery American Volume, 42, 175-184 (IF2015: 1,64).
 • Karatrantou K., Gerodimos V., Hakkinen K., & Zafeiridis A. (2017). Health-promoting effects of serial vs. integrated combined strength and aerobic training. International Journal of Sports Medicine, 38, 55-64 (IF2015: 2,53).
 • Dipla K., Kousoula D., Zafeiridis A., Karatrantou K., Nikolaidis MG., Kyparos A., Gerodimos V., & Vrabas IS. (2016). Exaggerated haemodynamic and neural responses to involuntary contractions induced by whole-body vibration in normotensive obese versus lean women. Experimental Physiology, 101, 717-30 (IF2015: 2,82).
 • Manouras N., Papanikolaou Z., Karatrantou K., Kouvarakis P., & Gerodimos V. (2016). The efficacy of vertical vs. horizontal plyometric training on speed, jumping performance and agility in soccer players. International Journal of Sports Science and Coaching, 11, 702-709 (IF2015: 0,52).
 • Gerodimos V. (2015). Whole body vibration: A revolutionary mode of exercise or a trend? International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation, 1: 109. doi: http://dx.doi. org/10.15344/ijptr/2015/109. 
 • Gerodimos V., Zafeiridis A., Chanou K., Karatrantou K. & Dipla K. (2015). Whole-body vibration training in middle-aged females: Improving muscle flexibility and the power of lower limbs. Sport Sciences for Health, 11, 287-294.
 • Gerodimos V., Karatrantou K., Paschalis V., Zafeiridis A., Katsareli E., Bilios P., Kellis S. (2015). Reliability of concentric and eccentric strength of hip abductors and adductors muscles in young soccer players. Biology of Sport, 32: 351-356 (IF2015: 1,14).
 • Theodorou A., Gerodimos V., Karatrantou K., Paschalis V., Chanou K., Jamurtas A, Nikolaidis M. (2015). Acute and chronic whole-body vibration exercise does not induce health-promoting effects on blood profile. Journal of Human Kinetics, 46: 107-118 (IF2015: 0,77).
 • Bekiari A., Perkos S., and Gerodimos V. (2015). Verbal aggression in basketball: perceived coach use and athlete intrinsic and extrinsic motivation. Journal of Physical Education and Sport, 15: 96-102.
 • Gerodimos V. & Karatrantou K. (2013). Reliability of maximal handgrip strength test in pre-pubertal and pubertal wrestlers. Pediatric Exercise Science, 25: 308-322. (IF2013: 1,71).
 • Karatrantou K., Gerodimos V., Dipla K., & Zafeiridis A. (2013). Whole-body vibration training improves flexibility, strength profile of knee flexors, and hamstrings-to-quadriceps strength ratio in females. Journal of Science and Medicine in Sport, 16: 477-481 (IF2013: 3,03).
 • Gerodimos V., Karatrantou K., Dipla K., Zafeiridis A., Tsiakaras N., & Sotiriadis S. (2013). Age-related differences in handgrip strength in wrestlers and non-athlete controls throughout the developmental years. Journal of Strength and Conditioning Research, 27: 616-623 (IF2013: 1,83).
 • Papastergiou M. & Gerodimos V. (2013). Can learning of basketball be enhanced through a web-based multimedia course? An experimental study. Educ. and Inf Technol, 18: 459-478.
 • Chanou K., Gerodimos V., Karatrantou, K., &  Jamurtas, A. (2012). Whole-Body Vibration and Rehabilitation of Chronic Diseases: A Review of the Literature. Journal of Sports Science and Medicine, 11(2):187-200 (IF2012: 0,9).
 • Gerodimos V. (2012).  Reliability of Handgrip Strength Test in Basketball Players.  Journal of Human Kinetics, 31(1):25-36 (IF2012: 0,5).
 • Papastergiou, M., Gerodimos, V., & Antoniou, P. (2011). Multimedia blogging in Physical Education: Effects on student knowledge and ICT self-efficacy. Computers and Education, 57(3):1998-2010 (IF2011: 2,62).
 • Kolovelonis, A., Goudas, M., & Gerodimos, V. (2011). The effects of the reciprocal and the self-check styles on pupils’ performance in primary physical education. European Physical Education Review, 17(1): 35-50 (IF2011: 0,5).
 • Gerodimos, V., Zafeiridis, A., Karatrantou, K., Vasilopoulou, T., Chanou, K., & Pispirikou, E. (2010). The acute effects of different whole-body vibration amplitudes and frequencies on flexibility and vertical jumping performance. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(4):438-443 (IF2010: 2,54).
 • Agdiniotis, I., Pollatou, E., Gerodimos, V., Zisi, V., Karadimou, K. & Yiagoudaki, F. (2009). Relationship between rhythmic ability and different motor activities in preschool children. European Psychomotricity Journal, 2(1): 24-34.
 • Pollatou, E., Gerodimos, V., Zissi, V., & Zervanou, D. and Karadimou K. (2009). Spatial orientation ability in boys and girls toddlers. Scientific Journal of Orienteering, 17(1): 39-45.
 • Gerodimos V., A. Zafeiridis, S. Perkos, K. Dipla, V. Manou, and S. Kellis. (2008). The Contribution of Stretch-Shortening Cycle and Arm-Swing to Vertical Jumping Performance in Children, Adolescents, and Adult Basketball Players. Pediatric Exercise Science,  20(4):379-389 (IF2008: 1,00).
 • Yiannakos A., Galazoulas Ch., Gerodimos V., Sileloglou P., Armatas V. (2007). Characteristics and success of first and second wave fast breaks in elite handball teams. Revista “Stiinta Sportului”, 2 (57).
 • Gerodimos, V., Manou, V., Stavropoulos, N., Kellis, E., Kellis, S. (2006). Agonist and antagonist strength of ankle musculature in basketball players aged 12 to 17 years. Isokinetics and Exercise Science,14(1):81-89 (IF2006: 0,22).
 • Gerodimos, V., Manou, V., Ioakimidis, P., Perkos, S., Kellis, S. (2006). Vertical jumping ability in elite young soccer payers. Journal of Human Movement Studies, 51(2):89-101 (IF2006: 0,06).
 • Stavropoulos, N., Zafeiridis, A., Gerodimos, V., Kellis, S. (2005). Introduction and evaluation of a new notation system for recording offensive fundamental skills during a basketball game. Revista de Educacao Fisica, 16:113-120.
 • Yiannakos, A., Sileloglou, P., Gerodimos, V. Triantafillou, P., Armatas, V., Kellis, S. (2005). Analysis and comparison of fast break in top level handball matches. International Journal of Performance Analysis in Sport, 5(3):62-72.
 • Pollatou, E., Karadimou, K., Gerodimos, V. (2005). Gender differences in musical aptitude, rhythmic ability and motor performance in preschool children. Early Child Development and Care, 175(4):361-369.
 • Gerodimos, V., Manou, V., Kellis, E., Kellis, S. (2005). Body composition characteristics of elite male basketball players. Journal of Human Movement Studies, 49(2):115-126 (IF2006: 0,06).
 • Ioakimidis, P., Gerodimos, V., Kellis, E., Alexandris, N., Kellis, S. (2004). Combined effects of age and maturation on maximum isometric leg press strength in young basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 44(4): 389-397 (IF2004: 0,68).
 • Siatras Th., Papadopoulos, G., Mameletzi A., Gerodimos, V., Kellis, S.(2003). Static and dynamic stretching effect on gymnasts speed in vaulting. Pediatric Exercise Science, 15(4):382-390 (IF2003: 0,83).
 • Tsourlou, T., Gerodimos, V., Kellis, E., Stavropoulos, N., Kellis, S. (2003). The effects of a calisthenics and a light strength training program on lower limb muscle strength and body composition in mature women. Journal of Strength and Conditioning Research, 17(3):590-8 (IF2003: 0,84).
 • Gerodimos, V., Manou, V., Zafeiridis, A., Ioakimidis, P., Stavropoulos, N., Kellis, S. (2003). Isokinetic peak torque and hamstring/quadriceps ratios in young basketball players: Εffects of age, velocity, and contraction mode. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 43(4):444-452 (IF2003: 0,5).
 • Manou, V., Arseniou, P., Gerodimos, V., Kellis, S. (2002). Test-retest reliability of an isokinetic muscle endurance test. Isokinetic Exersice and Science, 10, 177-181 (IF2002: 0,4).
 • Ioakimidis, P., Gerodimos, V., Kellis, E., Kellis, S. (2002). Reliability of maximum isometric force-time parameters during a leg press test in pubertal basketball players. Pediatric Exercise Science, 14(2):193-201 (IF2002: 1,00).
 • Kellis, S., V. Gerodimos, E. Kellis, V. Manou. (2001). Bilateral isokinetic concentric and eccentric strength profiles of the knee extensors and flexors in young soccer players. Isokinetic Exersice and Science, 9(1):31-39 (IF2001: 0,2).
 • Kellis, S., Kellis, E., Manou, V. & Gerodimos, V. (2000). Prediction of knee extensor and flexor isokinetic strength in young male soccer players. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 30(11):693-701 (IF2000: 1,4).
 • Kellis, E., Kellis, S., Gerodimos, V., Manou, V. (1999). Reliability of isokinetic concentric and eccentric strength in circumpubertal soccer players. Pediatric Exercise Science, 11(3): 218-228 (IF1999: 0,7).

 

Ελληνικές δημοσιεύσεις

 • Γεροδήμος, Β. (2017). Ισοκινητική αξιολόγηση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 15, 32-45.
 • Κατσούλα Χ., Δουβλαντώνης Χ., Κουτής Β., Χασιαλής Α., Καρατράντου Κ., & Γεροδήμος Β. (2016). Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητές κλασσικού αθλητισμού αναπτυξιακών ηλικιών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 14, 1-10. 
 • Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Η επίδραση συνδυαστικών προγραμμάτων αερόβιου χορού, ενδυνάμωσης, κινητικότητας και ισορροπίας στη φυσική κατάσταση και την υγεία ενηλίκων ατόμων. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 12 (3):234-252.
 • Μπίλιος, Π., Καρατράντου, Κ., Σούλας, Δ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Η επίδραση διαφόρων προγραμμάτων άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη φυσική κατάσταση ενήλικων ατόμων. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 12 (3):265-286.
 • Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Αγγελάκου, Μ., Ψύχου, Δ., Παπαδημηρίου, Δ., & Τσιακάρας, Ν. (2012). Επίδραση της αθλητικής δραστηριότητας και της ηλικίας στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 10 (3):17-27.
 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Ψύχου, Δ., Τραπότσης, Σ., Βασιλοπούλου, Θ., και Χριστόπουλος, Ι. (2011). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση διαφορετικών συχνοτήτων και διαφορετικού εύρους μετατόπισης στην καρδιακή συχνότητα. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 9 (1):53-63.
 • Ροδίτη, Ε., Τσαταλάς, Θ., Χατζηγεωργιάδης, Α., Τζιαμούρτας, Α., Γεροδήμος, Β., Κουτεντάκης, Ι., & Καρατζαφέρη, Κ. (2011). Επίδραση της κόπωσης στην αντίληψη της θέσης άρθρωσης του γόνατος σε αθλήτριες. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 9 (1):64-72.
 • Σούλας, Δ., Μπίλιος, Π., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., & Ταξιλδάρης Κ. (2011). Συγκριτική μελέτη δύο περιοδικών προγραμμάτων στη βελτίωση της μέγιστης δύναμης νεαρών σπουδαστών ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 9 (1):44-52.
 • Γούδας Μ., Κολοβελώνης Α., Νικητοπούλου Χ.,  Χασάνδρα Μ.,  & Γεροδήμος Β. (2010). Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Διδακτικού Αντικειμένου «Φυσική Κατάσταση» του Βιβλίου Φυσικής Αγωγής για την Α΄ Γυμνασίου. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 8(1):28-42.
 • Πισπιρίκου E., Γεροδήμος B., Καρατράντου N., Χάνου K., Παπαϊωάννου E., & Κρίκη Θ. (2009). Η Άμεση Επίδραση της Άσκησης με Ολόσωμη Δόνηση στην Κατακόρυφη Αλτική Ικανότητα Νεαρών Γυναικών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 7(2):161-170.
 • Νικολόπουλος Δ., Ζαφειρίδης Α., Μάνου Β., Γεροδήμος Β., Κέλλης Σ. (2009). Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και παράμετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές αλπικού σκι υψηλού επίπεδου. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 29(4):329-342.
 • Χάνου Κ., Γεροδήμος Β., Καρατράντου K., Ζήση Β., Τζιαμούρτας Α., Τσιόκανος Α., & Κρίκη Θ. (2009). Ολόσωμη Δόνηση και Άσκηση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 7(1):39-56.
 • Καρατράντου Ν., Γεροδήμος Β., Σωτηριάδης Σ., Χάνου Κ., Παπαϊωάννου Ε. (2008). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην κινητικότητα του ισχίου και της οσφυϊκής μοίρας. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 6(3):340-347.
 • Κοσμάτος, Γ., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Ν., Γούδας, Μ. & Τσιόκανος, Α. (2008). Η επίδραση ενός συνδυαστικού προγράμματος καλαθοσφαίρισης και δύναμης με το βάρος του σώματος στην επίδοση έφηβων αθλητών καλαθοσφαίρισης. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 6(2):249-256.
 • Δεκανέα, Ι., Γούδας, Μ., Γεροδήμος, Β., Διγγελίδης, Ν. (2007). Η επίδραση ενός προγράμματος καθορισμού στόχων σε επακόλουθα παρακίνησης για συμμετοχή στη φυσική αγωγή. Άθληση και Κοινωνία, 45:31-37.
 • Δημητρίου, Ε., Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Γεροδήμος, Β. (2007). Η επίδραση ενός προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής στην αυτοαποτελεσματικότητα μαθητών/τριών Α΄ γυμνάσιου. Άθληση και Κοινωνία, 45:68-75.
 • Νάσιου, K., Πολλάτου, E., Γεροδήμος, B., Γούδας Μ. (2007). Σύγκριση της τυπικής διδασκαλίας και της διδασκαλίας με μουσική στην απόδοση βασικών καλαθοσφαιρικών δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο. Άθληση και Κοινωνία, 44:61-68.
 • Τρικάλης, Χ., Παπανικολάου, Ζ., Σούλας, Δ. & Γεροδήμος, Β. (2007). Αξιολόγηση της Ταχύτητας και της Αερόβιας Ικανότητας των Ελλήνων Διαιτητών Ποδοσφαίρου Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 5(3):445-450.
 • Γεροδήμος, Β., Ζαφειρίδης, Α., Μάνου, Β., Ιωακειμίδης, Π., Κέλλης, Ε., Κουστέλιος, Α., Τζέτζης, Γ. & Κέλλης Σ. (2006). Αξιολόγηση της λειτουργίας των τμημάτων αθλητικής διευκόλυνσης. Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 3(1):82-177.
 • Μάνου, Β., Γεροδήμος, Β., Σαρασλανίδης, Π., Ζαφειρίδης, Α., Ιωακειμίδης, Π., Κέλλης, Ε. & Κέλλης Σ. (2006). Αθλητικά σχολεία στην Ελλάδα. Νομοθετικό πλαίσιο των Τ.Α.Δ. από την ίδρυση τους έως σήμερα. Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 3(1):39-81.
 • Μάνου, Β., Ζαφειρίδης, Α., Σαρασλανίδης, Π., Γεροδήμος, Β., Ιωακειμίδης, Π., Κέλλης, Ε. & Κέλλης, Σ. (2006). Συμπεράσματα της έρευνας και προτάσεις για τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και της λειτουργίας των τμημάτων αθλητικής διευκόλυνσης. Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 3(1):178-218.
 • Κέλλης, Ε., Ιωακειμίδης, Π., Ζαφειρίδης, Α., Μάνου, Β., Γεροδήμος, Β. & Κέλλης, Σ. (2006). Αθλητικά σχολεία στο διεθνή χώρο. Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 3(1):2-38.
 • Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Δημητρίου, Ε., Γεροδήμος, Β. (2006). Η Επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στον αυτοκαθορισμό των μαθητών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 4(3):379-389.
 • Μπλέτσου, Ε., Γεροδήμος, Β., Πολλάτου, Ε. (2006). Διαφορές στην επίδοση αθλητών και αθλητριών υψηλού επιπέδου στο αγώνισμα καταδίωξης του διάθλου. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 4(3):455-461.
 • Γεροδήμος, Β., Γιαννακός, Α., Μπλέτσου, Ε., Μάνου, Β., Ιωακειμίδης, Π., Κέλλης, Σ. (2006). Σχέση κατακόρυφης αλτικότητας και ισοκινητικής ροπής δύναμης των εκτεινόντων μυών του γονάτου και της ποδοκνημικής άρθρωσης σε καλαθοσφαιριστές αναπτυξιακών ηλικιών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 4(3):449-454.
 • Γεροδήμος, Β., Σταυρόπουλος, Ν., Τσιόκανος, Α., Κατσαρέλη, Ε., Γιαννακός, Α. & Κέλλης, Σ. (2005). Επίδραση διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης της δύναμης στον υπολογισμό της αναλογίας καμπτηρών / εκτεινόντων μυών του γονάτου. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 3(3):292-297.
 • Παπαδόπουλος, Γ., Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Μάνου, Β. (2003). Αξιολόγηση της απόδοσης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων σε αθλητές και αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, 49:50-58.
 • Σταυρόπουλος, Ν., Γεροδήμος, Β., Τζουβάρας, Γ., Κέλλης, Σ. (2003). Βασικοί τύποι πάσας στη μεγιστοποίηση της επιτυχίας στη σύγχρονη καλαθοσφαίριση. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 3:167-173.
 • Κέλλης, Σ., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β. (2001). Ισοκινητική αξιολόγηση των εκτεινόντων μυών και καμπτήρων μυών του γονάτου σε νεαρούς επίλεκτους ποδοσφαιριστές. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 45:30-41.

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

 • Στυλιανού, Μ., Κουστέλιος, Αθ., Ματσούκα, Ουρ., & Γεροδημος, Β. (2013). Σωματική δραστηριότητα και επαγγελματική εξουθένωση εργαζομένων σε μονάδες απεξάρτησης (αλκοολικών και τοξικομανών). 14ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, Αθήνα, 86-88.
 • Παπαδημητρίου Δ., Ζουρνατζή Ε., Μπαλάς Χ., Μελισσοπούλου Α., Καρατράντου Κ., & Γεροδήμος Β. (2012). Προσήλωση Ελλήνων μαθητών στη μεσογειακή διατροφή: Επίδραση της ηλικίας και του επιπέδου παχυσαρκίας. Πρακτικά από το 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Κομοτηνή, 8-11.
 • Παπαστεργίου Μ., Γεροδήμος Δ., & Αντωνίου Π. (2010). Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης μέσω της συνεισφοράς σε ιστολόγιο πολλών χρηστών. Πρακτικά 7oυ Πανελληνίου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πειραιάς, 599-604.
 • Tsapatori E., Pollatou E., Gerodimos V., Mavromatis G. (2009). The effect of an intervention music-movement program on maths ability on first grade primary school students. Proceedings of the 2009 EMUNI Conference on Higher Education and Research, Portorož, Slovenia, 1-8.
 • Bilios, P., Soulas, D., Taxildaris, K., Gerodimos, V., Bogdanis, G. (2008). Comparison of a linear and a daily undulating periodized training program for maximal strength in male air force cadets. In G.L.Khanna (Ed.), Physiology for Therapeutic and Rehabilitation Practices: Current Approaches (pp.91-96). India, Narosa Publishing Hourse.
 • Ζουρνατζή, Ε., Κουστέλιος, Α., Πολλάτου, Ε., Γεροδήμος, Β. (2007). Ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση πελατών και πρόθεση για επανάληψη της συμμετοχής σε αθλητικά κέντρα. Πρακτικά από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου και Τουρισμού, Τρίκαλα, 99-102.
 • Γεωργιάδη, Ο., Κουστέλιος, Α., Τσιακάρας, Ν., Γεροδήμος, Β. (2007). Επαγγελματική ικανοποίηση προπονητών. Πρακτικά από το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου και Τουρισμού, Τρίκαλα, 137-139.
 • Γεροδήμος, Β. (2005). Η προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες. Πρακτικά από το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου, Τρίκαλα, 38-39.
 • Μπλέτσου, Ε. & Γεροδήμος, Β. (2005). Η επίδραση προγραμμάτων άσκησης στην ικανότητα ισορροπίας σε ενήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας. Πρακτικά από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου και Τουρισμού, Τρίκαλα, 109-112.
 • Κολοβελώνης Α., Δημητρίου Ε., Γούδας Μ., Γεροδήμος Β. & Διγγελίδης Ν. (2005). Η επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στη δύναμη και στην ευλυγισία μαθητών/τριών γυμνασίου. Πρακτικά από το 2ο Forum για τη Φυσική Αγωγή, Χαλκιδική, 72-75.
 • Katsareli, E., Gerodimos, V., Kellis, S. (2004). Maximum concentric and eccentric isokinetic hip abduction and adduction torques in young soccer players. Proceedings of 4th International Conference of Strength Training, Serres, 340-341.
 • Katsareli, E., Gerodimos, V., Kellis, E., Kellis, S. (2004). Different methods for the evaluation of the hip abductor/adductor moment ratio in young soccer players. Proceedings of 4th International Conference of Strength Training, Serres, 223-224.
 • Kellis E., Kellis S., Manou V., Gerodimos V. (1999). Concentric and eccentric knee flexor moment-angular velocity relationships in pubertal and adolescent soccer players. Journal of Sport Sciences, 17(1): 7.
 • Γεροδήμος Β., Κέλλης Σ., Μάνου Β., Αρσενίου Π., (1999). Ομόκεντρη σχέση καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. Πρακτικά από το 5ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη, 239-243.
 • Γεροδήμος Β., Παπαιακώβου Γ., Μάνου Β. (1997). Μελέτη και συσχετισμός διαφόρων παραγόντων και στοιχείων της προπόνησης στην πρόκληση αθλητικών κακώσεων σε αθλητές άλματος τριπλούν. Πρακτικά από το 4ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη, 546-552.

 

Περιλήψεις σε πρακτικά συνεδρίων

 • Καρατράντου Κ., Ψύχου Δ., & Γεροδήμος Β. (2016). Στατική και δυναμική αξιολόγηση της αντοχής στη δύναμη χειρολαβής: Αξιοπιστία διαφορετικών πρωτοκόλλων. 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κατσούλα Χ., Καρατράντου Κ., Σαλάγας Α., Ξαγοράρη Α., & Γεροδήμος Β. (2016). Μέγιστη δύναμη χειρολαβής σε αθλητές κλασσικού αθλητισμού αναπτυξιακών ηλικιών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 
 • Ξαγοράρη Α., Δουβλαντώνης Χ., Κουτουλάκης Σ., Κατσούλα Χ., Καρατράντου Κ., & Γεροδήμος Β. (2016). Αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης δύναμης χειρολαβής σε άτομα με νοητική υστέρηση. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείοιυ Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 
 • Τσάρα, Λ., Τέττα, Ι., Μαλισόβα, Α., Ψύχου, Δ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Σύγκριση της μέγιστης δύναμης χειρολαβής αθλητών ταε κβον ντο, καλαθοσφαιριστών και μη αθλούμενων. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χαντζίκος, Γ., Ζαλαβράς, Α., Ψύχου, Δ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Επίδραση της ηλικίας και του φύλου σε επιλεγμένες ικανότητες της φυσικής κατάστασης. 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Ψύχου, Δ., Τσάρα, Λ., Χαραχούσης, Ο., Τσιακάρας, Ν., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Διαφορές στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής μεταξύ παλαιστών και μη αθλούμενων αναπτυξιακών ηλικιών. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Χαραχούσης, Ο., Χαντζίκος, Γ., Ψύχου, Δ., Γρίβας, Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2014). Σχέση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και μέγιστης δύναμης χειρολαβής νεαρών κολυμβητών. 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Τσάρα, Λ., Χαντζίκος, Γ., Χαραχούσης, Ο., Παπαβασιλόπουλος, Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β (2013). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής σε αθλητές καλαθοσφαίρισης. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη.
 • Ψύχου, Δ., Τσάρα, Λ., Μπαλάς, Χ., Χαντζίκος Γ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β (2013). Προσήλωση νεαρών ανδρών και γυναικών στο πρότυπο της μεσογειακής διατροφής. 14οΠανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού, Θεσσαλονίκη.
 • Στυλιανού, Μ., Κουστέλιος, Αθ., Ματσούκα, Ουρ., & Γεροδήμος, Β. (2013). Σωματική δραστηριότητα και επαγγελματική εξουθένωση εργαζομένων σε μονάδες απεξάρτησης (αλκοολικών και τοξικομανών). 14ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής, Αθήνα. 
 • Αγγελάκου, M., Ψύχου, Δ., Καρατράντου, Κ., Τσιακάρας, Ν., Παπαδημητρίου, Δ., & Γεροδήμος, Β (2012). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής σε εφήβους παλαιστές. 5οΣυνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Θεσσαλονίκη.
 • Ψύχου, Δ., Αγγελάκου, M., Καρατράντου, Κ., Κρίκη, Θ., Παπαιωάννου, Ε., & Γεροδήμος,Β. (2012). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. Ο ρόλος της γωνίας του γόνατος στη στάση πάνω στην πλατφόρμα.5ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, Θεσσαλονίκη.
 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Τσιακάρας, Ν., Σωτηριάδης, Σ., & Παπαδημητρίου, Δ. (2012). Διαφορές στη μέγιστη δύναμη χειρολαβής μεταξύ καλαθοσφαιριστών και μη αθλούμενων αναπτυξιακών ηλικιών. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου, Κ., Χάνου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., Κρίκη, Θ., Παπαιωάννου, Ε., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η αμεση επιδραση της ασκησης με ολοσωμη δονηση, διαφορετικων σετ, στην κινητικοτητα και την κατακορυφη αλτικοτητα. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Ρούσσος, Α., Καρατράντου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., Χάνου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Η άμεση επίδραση της άσκησης, με αμφίπλευρη και κατακόρυφη ολόσωμη δόνηση, στην κινητικότητα και την κατακόρυφη αλτικότητα. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή-1ο Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, Κομοτηνή.
 • Παπαδημητρίου, Δ., Ζουρνατζή, Ε., Μπαλάς, Χ., Μελισσοπούλου, Α., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2012). Προσήλωση ελλήνων μαθητών στη μεσογειακή διατροφή: Επίδραση της ηλικίας και του επιπέδου παχυσαρκίας. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Ζαφειρίδης, Α., & Τσιόκανος, Α. (2011). Η επίδραση ενός βραχύχρονου προγράμματος άσκησης με ολόσωμη δόνηση στην κινητικότητα, τη δύναμη και την ισχύ νεαρών γυναικών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Βασιλοπούλου, Θ., & Τραπότσης, Σ. (2011). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση διαφορετικών συχνοτήτων και διαφορετικού εύρους μετατόπισης στην καρδιακή συχνότητα. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χάνου, Κ., Καρατράντου, Κ., Γεροδήμος, Β., Τζιαμούρτας, Α., & Τσιόκανος Α. (2011). Η επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη δύναμη και την ισχύ μεσήλικων γυναικών. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κούσουλα, Δ., Δίπλα, Κ., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Παπαδόπουλος, Σ., Νικολαΐδης, Μ., & Βράμπας, Ι. (2011). Αιμοδυναμικές αποκρίσεις κατα τη συνεχόμενη άσκηση με ολόσωμη δόνηση σε υγιείς φυσιολογικές και παχύσαρκες γυναίκες. 19ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Χάνου, Κ., Καρατράντου, Κ., & Γεροδήμος, Β. (2011). Η επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη δυναμική ισορροπία και την αερόβια ικανότητα μεσήλικων γυναικών. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Αθανασίου, Χ., Καλαμπούκας, Γ., Καρατράντου, Κ., Τραπότσης, Σ, & Γεροδήμος, Β. (2010). Σχέση επιλεγμένων ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και μέγιστης δύναμης χειρολαβής νεαρών παλαιστών. 11ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Αθλητιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βέροια.
 • Αθανασίου, Χ., Καρατράντου, Κ., Τραπότσης, Σ., Τσιακάρας, Ν., & Γεροδήμος, Β. (2010). Ισομετρική ροπή δύναμης εκτεινόντων και καμπτήρων μυών της άρθρωσης του γόνατος νεαρών φυσικά δραστήριων γυναικών. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
 • Κούσουλα, Δ., Δίπλα, Κ., Ζαφειρίδης, Α., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Παπαδόπουλος, Σ., Βράμπας, Ι. (2010). Οξείες καρδιαγγειακές αποκρίσεις κατά τη συνεχόμενη άσκηση με ολόσωμη δόνηση σε γυναίκες. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κούσουλα, Δ., Δίπλα, Κ., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., Παπαδόπουλος, Σ., Ζαφειρίδης, Α., Βράμπας, Ι. (2010). Οξείες αποκρίσεις της αρτηριακής πίεσης κατά τη συνεχόμενη άσκηση σε πλατφόρμα ολόσωμης δόνησης σε γυναίκες. 18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Παπαστεργίου, Μ., Γεροδήμος, B., & Αντωνίου, Π. (2010). Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων της καλαθοσφαίρισης μέσω της συνεισφοράς σε ιστολόγιο πολλών χρηστών. 7o Πανελληνίου Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πειραιάς.
 • Παπαϊωάννου, Ε., Γεροδήμος, Β., Βασιλοπούλου, Θ., Καρατράντου, Ν., Πισπιρίκου, Ε. (2009). Η άμεση επίδραση της άσκησης με ολόσωμη δόνηση υψηλής συχνότητας στην κινητικότητα. 17οΔιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Gerodimos, V. & Karatrantou, N. (2009). The acute effects of different whole-body vibration amplitudes on flexibility and vertical jumping ability. 11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki.
 • Karatrantou, N., Vasilopoulou, T., Gerodimos, V. (2009). The acute effects of different whole-body vibration frequencies on flexibility and vertical jumping ability. 11th International Conference of Sport Kinetics, Halkidiki.
 • Καρατράντου, Ν., Σωτηριάδης, Σ., Γεροδήμος, Β., Χάνου, Κ. (2008). Η αξιοπιστία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της μέγιστης ισομετρικής δύναμης χειρολαβής παλαιστών παιδικής ηλικίας. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καρατράντου, Ν., Γεροδήμος, Β., Σωτηριάδης, Σ., Χάνου, Κ. (2008). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κινητικότητα. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Πισπιρίκου, Ε., Καρατράντου, Ν., Σωτηριάδης, Σ., Χάνου, Κ., Γεροδήμος, Β. (2008). Η άμεση επίδραση της ολόσωμης δόνησης στην κατακόρυφη αλτική ικανότητα νεαρών γυναικών. 16οδιεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Δίκαρου, Κ., Καρατράντου, Ν., Χάνου, Κ., Γεροδήμος, Β. (2008). Η άσκηση με δόνηση στην τρίτη ηλικία. 16ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Κωνσταντόπουλος, Ι., Πέρκος, Σ., Χαρμπαλής, Θ. (2006). Ελεγχος αξιοπιστίας της δέσμης δοκιμασιών "Heidelberger Basketball Test" σε καλαθοσφαιριστές παιδικής ηλικίας. 14οδιεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κωνσταντόπουλος, Ι., Γεροδήμος, Β., Πέρκος, Σ. (2006). Έλεγχος αξιοπιστίας της δέσμης δοκιμασιών "Heidelberger Basketball Test" σε καλαθοσφαιριστές εφηβικής ηλικίας. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κωνσταντόπουλος, Ι., Καρπέτας, Δ., Τσαγκρώνης, Τ., Πέρκος, Σ., Γεροδήμος, Β. (2006). Η επίδραση της ωρίμανσης στην απόδοση καλαθοσφαιριστών παιδικής και εφηβικής ηλικίας στις δοκιμασίες του "Heidelberger Basketball Test". 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μαργαρίτη, Χ., Γεροδήμος, Β., Καροφίλη, Μ., Πέρκος, Σ. (2006). Έλεγχος αξιοπιστίας μιας δέσμης γενικών και ειδικών δοκιμασιών φυσικής κατάστασης σε αθλητές και αθλήτριες χειροσφαίρισης εφηβικής ηλικίας. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μαργαρίτη, Χ., Γεροδήμος, Β., Λαγγούση, Μ., Πέρκος, Σ. (2006). Έλεγχος αξιοπιστίας μιας δέσμης γενικών και ειδικών δοκιμασιών φυσικής κατάστασης σε αθλητές και αθλήτριες χειροσφαίρισης παιδικής ηλικίας. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μαργαρίτη, Χ., Γεροδήμος, Β., Πέρκος, Σ. (2006). Δέσμη γενικών και ειδικών δοκιμασιών φυσικής κατάστασης σε χειροσφαιριστές αναπτυξιακών ηλικιών. Επίδραση ηλικίας και φύλου. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Μ., Αγδινιώτης, Η., Μπένικ, Α., Κοκαρίδας, Δ., Γεροδήμος, Β. (2006). Διαφορές σε επιλεγμένες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης μεταξύ αντρών χωρίς αναπηρίες και αντρών με νοητική υστέρηση. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Μ., Μπένικ, Α., Γεροδήμος, Β., Κοκαρίδας, Δ. (2006). Διαφορές σε επιλεγμένες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης μεταξύ γυναικών χωρίς αναπηρίες και γυναικών με νοητική υστέρηση. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Μ., Μπένικ, Α., Αγδινιώτης, Η., Γεροδήμος, Β., Κοκαρίδας, Δ. (2006). Διαφορές σε επιλεγμένες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης μεταξύ αντρών και γυναικών με νοητική υστέρηση. 14ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Δημητρίου, Ε., Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Γεροδήμος, Β., Διγγελίδης, Ν. (2006). Η επίδραση ενός προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής στην αυτοαποτελεσματικότητα μαθητών/τριών Α΄ γυμνασίου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Τρίκαλα.
 • Κολοβελώνης, Α., Δημητρίου, Ε., Γούδας, Μ., Γεροδήμος, Β., & Διγγελίδης, Ν. (2006). Η επίδραση της διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στον αυτοκαθορισμό μαθητών Α΄ γυμνασίου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Τρίκαλα.
 • Μπλέτσου, Ε., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Τσιόκανος, Α. (2005). Ισοκινητική ροπή δύναμης των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου σε προέφηβους, έφηβους και όψιμα έφηβους αθλητές ποδοσφαίρου. 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ποδοσφαίρου, Τρίκαλα.
 • Γεροδήμος, Β., Τίκος, Γ., Κοντιζά, Φ., Πέρκος, Σ. (2004). Κατακόρυφη αλτική ικανότητα αθλητών καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών. 12ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Τίκος, Γ., Αποστολάκης, Γ., Δρούλια, Γ., Πέρκος, Σ., Γεροδήμος, Β. (2004). Σωματομετρικά χαρακτηριστικά αθλητών καλαθοσφαίρισης αναπτυξιακών ηλικιών. 12ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καραδήμου, Κ., Πολλάτου, Ε., Γεροδήμος, Β. (2004). Συσχέτιση μουσικοακουστικής, ρυθμικής και κινητικής ικανότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Τρίκαλα.
 • Ioakimidis, P., Kellis E., Gerodimos V., Manou V., Kellis, S. (2004). Allometric scaling of isokinetic peak torque in young basketball players. Pre-Olympic Congress, Thessaloniki.
 • Karadimou, K., Pollatou, E., Gerodimos, V. (2004). The effect of gender in rhythmic ability among preschool children of 5-6 years old. Pre-Olympic Congress, Thessaloniki.
 • Pollatou, E., Karadimou, K., Gerodimos, V. (2004). The effect of three ranges of arm position height in heart rate during high impact aerobic dance. Pre-Olympic Congress, Thessaloniki.
 • Σιλελόγλου, Π., Γεροδήμος, Β., Ζαφειρίδης, Α., Γιαννακός, Α., Κέλλης, Σ. (2003). Σχέση διαφορετικών τρόπων υπολογισμού της VO2max σε έφηβους αθλητές και αθλήτριες. 11ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μανουσάκης, Β., Γεροδήμος, Β., Νικολαϊδης, Μ., Κέλλης, Σ. (2003). Κατακόρυφη αλτική ικανότητα πετοσφαιριστών-τριών ηλικίας 12 με 16 χρόνων. 4ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήμης, Κρήτη.
 • Νταλακούρα, Σ., Γεροδήμος, Β., Μπένικ, Α., Κέλλης, Σ. (2002). Η σχέση των διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης της δύναμης των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου. 12ο Βαλκανικό, 6οΔιεθνές και 3ο ΕλλαδοΚυπριακό Αθλητιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη.
 • Κατσαρέλη, Ε., Γεροδήμος, Β., Νταλακούρα, Σ., Μπένικ, Α., Κέλλης, Σ. (2002). Αναλογία καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου και διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησής της σε μη αθλούμενες γυναίκες. 12ο Βαλκανικό, 6ο Διεθνές και 3ο ΕλλαδοΚυπριακό Αθλητιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη.
 • Κατσαρέλη, Ε., Γεροδήμος, Β., Μπένικ, Α., Κέλλης, Σ. (2002). Ομόκεντρη και έκκεντρη ισοκινητική ροπή δύναμης των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών του γονάτου μη αθλούμενων γυναικών. 12οΒαλκανικό, 6ο Διεθνές και 3ο ΕλλαδοΚυπριακό Αθλητιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη.
 • Γιαννακίδου, Κ., Νταλακούρα, Σ., Γεροδήμος, Β. (2002). Σχέση της μέγιστης ισομετρικής δύναμης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων με την κατακόρυφη αλτικότητα μη αθλούμενων γυναικών. 12ο Βαλκανικό, 6ο Διεθνές και 3ο ΕλλαδοΚυπριακό Αθλητιατρικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη.
 • Gerodimos, V., Zafeiridis, A., Manou, V., Boenig, A., Kellis, S. (2002). The effects of various team-sports on vertical jumping ability and the power of leg extensors in young athletes. 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. Athens, Greece.
 • Ιωακειμίδης, Π., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Σταυρόπουλος, Ν., Κέλλης, Σ. (2002). Σχέση ισομετρικής δύναμης και κατακόρυφης αλτικότητας σε νεαρούς καλαθοσφαιριστές. 3ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήμης, Θεσσαλονίκη.
 • Γεροδήμος, Β., Γιαννακίδου, Κ., Μπένικ, Α., Καραχρήστου, Χ., Κέλλης, Σ. (2001). Σύγκριση της κατακόρυφης αλτικής ικανότητας αθλητριών και μαθητριών ηλικίας 12 έως 15 ετών. 9ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Ιωακειμίδης, Π., Γεροδήμος, Β., Κατσαρέλη, Ε. (2001). Αξιοπιστία ισομετρικής αξιολόγησης κατά την ώθηση των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων νεαρών καλαθοσφαιριστών. 9ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μελισσοπούλου, Α., Γεροδήμος, Β., Μπένικ, Α. (2001). Διατροφική αξιολόγηση μαθητών και μαθητριών ηλικίας 7-15 χρόνων. 9ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Α., Ζούπος, Ι., Γεροδήμος, Β., Τσιφτσόγλου, Δ., Κέλλης, Σ. (2001). Σύγκριση της κατακόρυφης αλτικής ικανότητας αθλητών και μαθητών ηλικίας 11 έως 15 ετών. 9ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Gerodimos, V., Kellis, S., Stavropoulos, N. (2001). Maximum concentric and eccentric isokinetic ankle plantar and dorsal flexion torques in elite basketball players 12 to 17 years old. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Gerodimos, V., Kellis, S., Stavropoulos, N. (2001). Isokinetic assessment of dorsal-plantar flexors torque ratios at the ankle in elite young basketball players. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Giannakos, T., Gerodimos, V., Boenig, A., Karaxristou, X. (2001). Examination of the differences in technical - tactical and motor skills between young handball players. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Ioakimidis, P., Gerodimos, V., Kellis, S., Alexandris, N. (2001). Evaluation of isometric strength during a bilateral leg press in young basketball players. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Tsourlou, T., Kellis, S., Gerodimos, V., Stavropoulos, N. (2001). Comparison of two combined aerobic and strength training programs on lower limb muscle strength and body composition in mature women. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Karaxristou, X., Boenig, A., Gerodimos, V., Giannakos, T. (2001). Evaluation of jumping ability in 11-15 years old boys and girls. 6th Annual Congress of the European College of Sport Science. Cologne, Germany.
 • Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Μάνου, Β. (2000). Διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης της σχέσης καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 8ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Μπένικ, Α., Καραχρήστου, Χ., Αλεξανδρής, Ν., Ιωακειμίδης, Π., Γεροδήμος, Β. (2000). Αξιολόγηση αλτικής ικανότητας σε μη αθλούμενα αγόρια και κορίτσια. 8ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Kellis, S., Gerodimos, V., Kellis, E., Manou V. (2000). The relationship between vertical jumping height and isokinetic moment of force in elite young soccer players.5th Annual Congress of the European College of Sport Science. Jyvaskyla, Finland.
 • Gerodimos, V., Kellis, S., Manou, V. (2000). Different methods for the evaluation of the knee flexor / extensor moment ratio in elite young soccer players. 5th Annual Congress of the European College of Sport Science. Jyvaskyla, Finland.
 • Κέλλης, Σ., Γεροδήμος, Β. (2000). Ομόκεντρη και έκκεντρη σχέση καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους έφηβους καλαθοσφαιριστές. Ανακοίνωση στο 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Αθλητιατρικής και 2ο Ελλαδο-Κυπριακό Συνέδριο Αθλητιατρικής. Κύπρος.
 • Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1999). Αναλογίες καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. Διεθνές αθλητιατρικό συνέδριο με εφαρμογές στο ποδόσφαιρο, Αθήνα.
 • Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1999). Επίδραση της γωνιακής ταχύτητας στην ισοκινητική ροπή εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου σε επίλεκτους έφηβους καλαθοσφαιριστές. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1999). Ομόκεντρη σχέση καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 5ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.
 • Γιαννακός, Α., Γεροδήμος, Β., Καμάρης, Σ. (1999). Διερεύνηση της επίδρασης της εξειδικευμένης προπόνησης (ανά μπλοκ μάθησης) σε νεαρούς αθλητές χειροσφαίρισης. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κέλλης, Σ., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Αλεξανδρής, Ν., Αρσενίου, Π. (1999). Ομόκεντρη σχέση καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους έφηβους καλαθοσφαιριστές. 5ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.
 • Μάνου, Β., Γεροδήμος, Β., Κέλλης, Σ., Αρσενίου, Π. (1999). Ισοκινητικό προφίλ πετοσφαιριστριών Α΄ εθνικής κατηγορίας Ελλάδος. 5ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.
 • Tσιφτσόγλου, Δ., Αλεξανδρής, Ν., Γεροδήμος, Β., Αρσενίου, Π., Κέλλης, Σ. (1999). Διαφοροποίηση των σωματομετρικών χαρακτηριστικών επίλεκτων νεαρών ποδοσφαιριστών σε χρονικό διάστημα 1 έτους. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Tσιφτσόγλου, Δ., Κέλλης, Σ., Γεροδήμος, Β., Αρσενίου, Π. (1999). Διαφοροποιηση της κατακόρυφης αλτικής ικανότητας σε νεαρoύς αθλητές ποδοσφαίρου σε χρονικό διάστημα 1 έτους. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Καμάρης, Σ., Γεροδήμος, Β., Γιαννακός, Α. (1999). Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. 7ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Αρσενίου, Π., Κέλλης, Σ., Τσιφτσόγλου, Δ., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β. (1999). Αξιολόγηση της ομόκεντρης ισοκινητικής ροπής δύναμης των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Διεθνές αθλητιατρικό συνέδριο με εφαρμογές στο ποδόσφαιρο, Αθήνα.
 • Κέλλης, Ε., Μαυροπούλου, Σ., Κέλλης, Σ., Γιαννακός, Α., Γεροδήμος, Β. (1999). Έκκεντρη σχέση καμπτήρων/εκτεινόντων μυών του γονάτου σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 5ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.
 • Μπένικ, Α., Αλεξανδρής, Ν., Τσιφτσόγλου, Δ., Γεροδήμος, Β. (1999). Σύγκριση της απόδοσης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων σε επίλεκτους αθλητές διαφορετικών αθλημάτων.4ηεπιστημονική συνάντηση. Σέρρες.
 • Gerodimos, V., Kellis, S., Nikolaidis, M., Manou, V. (1998). Comparison of the strength velocity of the extensors muscles of the lower extremities in elite male and female athlets by different events. Third European Conference in Adapted Physical Activity, Thessaloniki, Greece.
 • Γιαννακός, Α., Γεροδήμος, Β. (1998). Αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων σε νεαρούς χειροσφαιριστές κατηγοριών προμίνι και μίνι. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Βιτσαξάκης, Ν., Γεροδήμος, Β., Αλεξανδρής, Ν., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1998). Αξιολόγηση της ταχυδύναμης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων σε αθλητές υδατοσφαίρισης. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γιαννακός, Α., Γεροδήμος, Β. (1998). Διαφοροποίηση στην τεχνική-τακτική νεαρών χειροσφαιριστών στις κατηγορίες προμίνι και μίνι. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Manou, V., Kellis, S., Gerodimos, V. (1998). Comparison of isokinetic strength of flexors and extensors muscles of the knee in elite young football and basketball players. Third European Conference in Adapted Physical Activity, Thessaloniki, Greece.
 • Kellis, E., Kellis, S., Gerodimos, V., Manou, V. (1998). The effects of age on concentric and eccentric moment-angular velocity relationship in elite young football players. Third Annual Congress of the European College of Sport Science, Manchester, England.
 • Κέλλης, Σ., Κέλλης, Ε., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Αλεξανδρής, Ν. (1998). Σύγκριση της έκκεντρης και ομόκεντρης ροπής δύναμης και της αναλογίας καμπτήρων/εκτεινόντων του γονάτου μεταξύ του ποδιού προτίμησης και του άλλου ποδιού σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Nikolaidis, M., Kellis, S., Gerodimos, V., Manou, V. (1998). Evaluation of the strength velocity of the extensors muscles of the lower extremities in young female volleyball players. Third European Conference in Adapted Physical Activity, Thessaloniki, Greece.
 • Αλεξανδρής, Ν., Κέλλης, Σ., Βιτσαξάκης, Ν., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Αρσενίου, Π. (1998). Αξιολόγηση της ταχυδύναμης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων σε επίλεκτους αθλητές ποδοσφαίρου. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Kellis, S., Kellis, E., Manou, V., Gerodimos, V. (1998). Isokinetic muscle strength in elite young football players: reliability of maximum eccentric and concentric moments of force using the Cybex Norm Dynamometer. Third Annual Congress of the European College of Sport Science, Manchester, England.
 • Kellis, E., Kellis, S., Manou, V., Gerodimos, V. (1998). Concentric and eccentric knee flexor moment-angular velocity relationships in pubertal and adolescent soccer players. The Annual Conference of the British Association of Sport and Exercise Science (BASES), Worcester, England.
 • Κέλλης, Σ., Κέλλης, Ε., Μάνου, Β., Γεροδήμος, Β. (1998). Σχέση κάθετης αλτικής ικανότητας και ισοκινητικής δύναμης σε επίλεκτους νέους ποδοσφαιριστές. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Κέλλης, Σ., Κέλλης, Ε., Μάνου, Β., Γεροδήμος, Β., Βιτσαξάκης, Ν. (1998). Επίδραση της γωνιακής ταχύτητας και της μυϊκής δραστηριότητας στην ισοκινητική ροπή εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του γονάτου σε έφηβους ποδοσφαιριστές. 6ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Παπαδόπουλος, Γ., Γεροδήμος, Β., Μάνου, Β., Κέλλης, Σ., Τσίσκαρης, Γ. (1997). Μέτρηση και αξιολόγηση της απόδοσης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων σε αθλητές και αθλήτριες της Ενόργανης Γυμναστικής. 5ο διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή.
 • Γεροδήμος, Β., Παπαιακώβου, Γ., Μάνου, Β. (1997). Μελέτη και συσχετισμός διαφόρων παραγόντων και στοιχείων της προπόνησης στην πρόκληση αθλητικών κακώσεων σε αθλητές άλματος τριπλούν. 4ο διεθνές συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρίας βορείου Ελλάδος, Θεσ/νικη.